Ikjouluister is de psychologiepraktijk van Cornelie Wannee. Ik ben de enige persoon die inzage heeft in de gegevens die worden uitgewisseld. Ik hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze “privacyverklaring”.

Privacyverklaring van ikjouluister

Dossier

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. Het dossier dat ik opstel bevat NAW gegevens, het intakeverslag, behandelplan, en de behandel verslagleggingen (handgeschreven aantekeningen) die ik tijdens gesprekken maak. Het belang van de gegevens die worden verwerkt is dat het contact leggen soepel verloopt en dat ik u met uw persoonlijke doelen die je bij mij hoopt te behalen, zo goed mogelijk kan helpen.
Ik bewaar uw dossier gedurende ….jaar. Dit omdat de ervaring leert dat er soms sprake is van terugkom gesprekken, dan wel een recidive waarbij gesprekken van jouw kant op prijs worden gesteld. Dan is het goed voor de behandeling dat ik bij de gesprekken weer een beeld heb gevormd van je situatie vooraf aan het gesprek. NAW gegevens bewaar ik 5 jaar ivm contact leggen over evaluatie, maar ook voor evt.statistieken ed.
Wanneer je de gevraagde NAW gegevens niet wilt invullen kan ik niet starten met de behandeling. Wanneer je de overige vragen van de intakelijst niet wilt invullen, lopen we de vragen in het eerste gesprek langs en behoud je de ruimte gegevens niet te willen vertellen. Echter, wanneer je gegevens achterhoudt die wel van dienst kunnen zijn bij de behandeling, dan kan het zijn dat ik je minder goed van dienst kan zijn.

Communicatie

Ik maak geen gebruik van een beveiligd mailprogramma. Als ik vertrouwelijke gegevens verstuur, doe ik dat per post. Ik wil je vragen om alle privacygevoelige informatie die je naar mij wilt sturen per post te versturen. Ik houd meestal per whats app danwel email, contact over afspraken en evaluatiemomenten. Mocht u dan inhoudelijk terug willen koppelen, dan kunt u om een telefonisch of mondeling gesprek vragen.
Besluitvorming doe ik aan de hand van mijn eigen expertise, zoveel mogelijk in overleg met jou.

Rechten

Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in jouw dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je mij verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) jouw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van je partner of kinderen, worden geschaad, mag ik je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Psychologen hebben een geheimhoudingsplicht. Ik verstrek enkel je gegevens aan anderen met jouw uitdrukkelijke toestemming. Bijvoorbeeld aan de huisarts of aan een andere hulpverlener. Als je wilt dat ik de huisarts een brief stuur over het verloop van de behandeling, geef ik deze brief persoonlijk aan jou, zodat jij hem zelf kan lezen en kan beslissen of je deze aan de huisarts wilt geven. In het geval dat ik wil overleggen met de huisarts of dat je graag wilt dat ik met de huisarts overleg, stel ik een toestemmingsverklaring op voor een eenmalig overleg, die je kan tekenen. Ik zal dan zsm dit overleg plaats laten vinden en stel je op de hoogte van dit gesprek. In het geval dat je wilt dat ik informatie van derden krijg, dan moet u de ander hiervoor toestemming geven en mij op de hoogte stellen. Als het om een brief of papieren informatie gaat, vind ik het fijn als je deze mij persoonlijk overhandigd.
Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet psychologen het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met je om deze informatieverstrekking te bespreken.
In het geval dat ik overleg met andere collega’s over hoe te handelen bij jou (intervisie), doe ik dit geanonimiseerd.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over hoe ik met persoonsgegevens om ben gegaan, dan stel ik het op prijs dat je deze klacht eerst bij mij uit. Het kan zijn dat je het idee krijgt dat ik hier niets of te weinig in heb verbeterd, of problemen die ten gevolge van mijn doen en laten zijn ontstaan, niet voldoende heb opgelost. In dat geval kan je je richten tot “de Autoriteit Persoonsgegevens” of, bij meer vakinhoudelijke klachten, tot het Nederlands Instituut Psychologen”, waar ik lid van ben.

ikjouluister,
Oude Kanonsdijk 44, 7205AR Zutphen.
Psycholoog: Cornelie Wannee (NIP-lid)
info@ikjouluister.nl / 06-10808229